Copper Coated Split Bolt

Copper Coated Split Bolt

Product Overview
◆ Features:
Product code: CCSB – Copper Coated Split Bolt (Wire Mesh Cable Tray Fittings)
◆ Application: Used for grounding

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *